پوشش های بیمه مسافرتی سامان


طرح  نقره ای پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (همراه با پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 30.000EUR

طرح نقره ای پوشش 35 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 35.000EUR

طرح  طلایی پوشش 60 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (همراه با پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 60.000EUR


طرح  طلایی پوشش 70 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 70.000EUR


بیمه مسافرت سامان گروهی

بیمه مسافرتی سامان

پوشش های بیمه مسافرتی سامان